Praktisch

Inleiding

In deze infobrochure voor de ouders van de jonge beginnende schermers en voor alle nieuwe leden, vindt u alle praktische informatie die van belang is om uw eerste stappen in de schermsport te zetten. Bewaar deze brochure zorgvuldig, want u vindt er ook een aantal namen en telefoonnummers in terug van bestuursleden en trainers. Voor specifieke vragen kunt u altijd terecht bij de trainers of bij de bestuursleden, waarvan u de lijst in de info brochure vindt, en die bovendien permanent aan het prikbord hangt in de schermzaal. We raden u aan om regelmatig de berichten op het prikbord te lezen, en ook de website regelmatig te bezoeken.

Communicatie naar de leden toe gebeurt in eerste instantie via de trainers en lesgevers, maar het secretariaat gebruikt regelmatig e-mail om dringende informatie door te sturen naar de leden.

Trainers en lesgevers

De Sint-Michielsgilde gelooft in het belang van een goed uitgebouwde basis schermtechniek, en is ervan overtuigd dat het schermen aanleren naast een sportieve ook een opvoedkundige verantwoordelijkheid draagt. Al onze lesgevers zijn gemotiveerde en goed opgeleide trainers, en zij staan garant voor een goede opleiding. Het bestuur steunt de lesgevers dan ook voor 100 % bij de beslissingen die zij nemen op sportief vlak.

Schermlicentie

Zoals in alle sportdisciplines is ook in de schermwereld een vergunning (of licentie) vereist van de overkoepelende federatie om de sport te mogen beoefenen. Deze vergunning omvat ook een verzekering tegen ongevallen tijdens of op weg naar/van de training of competitie, en is dus een essentieel onderdeel van het lidmaatschap.

Onze overkoepelende federatie is de Vlaamse Schermbond vzw (V.S.B.). (www.vlaamseschermbond.be), die samen met de Ligue Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique, de Koninklijke Belgische Federatie van Schermkringen vormt (K.B.F.S.). Alle nieuwe schermers dienen éénmalig een “Aansluitingsformulier Vlaamse Schermbond” in te vullen.

Alle schermers die jonger dan 18 jaar of ouder dan 60 jaar zijn, alsook alle topsporters die aan kwalificatietornooien deelnemen, moeten jaarlijks het formulier “Medische sportkeuring” indienen. Voor alle andere schermers is een medisch attest nodig dat 5 jaar geldig blijft. Alle formulieren worden aan de leden opgestuurd samen met de brief voor het innen van de lidgelden. De schermlicentie kan pas aangevraagd worden bij de Vlaamse Schermbond als de nodige documenten bij het secretariaat van de gilde ingediend zijn en het lidgeld betaald is.

Er bestaan verschillende soorten licenties, die elk 1 jaar (schermseizoen) geldig zijn:

De nationale licentie

Deze licentie bevestigt het lidmaatschap van de schermer bij zijn club, en geeft hem/haar het recht om deel te nemen aan nationale en internationale wedstrijden, uitgezonderd de wereldbeker A-tornooien.

De clublicentie

Deze licentie kan enkel aangevraagd worden voor het eerste jaar dat een schermer aansluit bij een club, en laat hem/haar toe om binnen de club deel te nemen aan clubwedstrijden. Zij is dus maar voor 1 jaar geldig, en vanaf het 2e jaar moet men een nationale licentie aanvragen.

De FIE licentie

Dit is een internationale schermlicentie, bestemd voor schermers die willen deelnemen aan wereldbeker A-tornooien. Deze licentie wordt via de Vlaamse Schermbond aangevraagd bij de F.I.E. (Fédération Internationale d’Escrime: www.fie.ch).

De CEE/EFC licentie

De CEE of EFC (Confédération Européenne d’Escrime of European Fencing Confederation – www.eurofencing.info) heeft sedert het seizoen 2011-2012 eveneens een licentie ingevoerd. Deze licentie is nodig voor de schermers (cadetten, junioren, en onder 23 jaar) die willen deelnemen aan het CEE-EFC circuit voor deze leeftijdscategorieën.

Schermseizoen

In de Sint-Michielsgilde loopt het schermseizoen van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar. Voor de Vlaamse Schermbond en de F.I.E. loopt het seizoen van 1 oktober tot en met 30 september.

Trainingsuren

De dagen en uren van de trainingen voor de verschillende groepen worden op het prikbord uitgehangen in de schermzaal, en kan men op de website vinden. Bij het begin van een nieuw seizoen blijven de uren van kracht van het vorige seizoen, tenzij expliciet anders vermeld wordt. Eind september worden er evaluaties gemaakt en worden eventuele aanpassingen aan het trainingsschema bekendgemaakt.

Wapens – wapenkapitein – website – wiki

In de schermsport bestaan er 3 verschillende wapens: floret, degen en sabel. Elk wapen heeft zijn karakteristieken, meer informatie hierover vindt u op de website van de Vlaamse schermbond.

Er zijn naast deze algemene website van de gilde ook nog 2 specifieke sites voor de wapens sabel en degen. Deze sites zijn te vinden op: www.schermwiki.be/sabelgent (praktische informatie sabel) en www.schermwiki.be/degengent (praktische informatie degen). Dit zijn interactieve sites waar u zelf ook informatie kan toevoegen.

Binnen de gilde is er voor elk wapen ook een wapenkapitein: dit is een ervaren schermer die nauw contact onderhoudt met de trainer, en die ook deelneemt aan de vergaderingen van het sportcomité. Hij/zij zorgt onder andere voor de inschrijving van de schermers voor nationale en internationale wedstrijden.

Lidgeld

Begin september stuurt de schatbewaarder naar alle bestaande leden een uitnodiging ter betaling van het lidgeld. Deze betaling moet binnen zijn ten laatste op 25 september. Tegen die tijd moeten ook de attesten van medische sportkeuring op het secretariaat van de gilde binnen zijn, zodat tegen 1 oktober, begin van het seizoen voor de VSB, de nieuwe schermlicenties kunnen aangevraagd worden. Geïnteresseerden kunnen in september enkele proeflessen volgen, alvorens zich als kandidaat lid aan te melden. Zij zullen eind september een brief ontvangen voor het lidgeld, samen met de formulieren “Medische Sportkeuring” en “Aansluitingsformulier Vlaamse Schermbond”. Zij moeten deze formulieren zo snel mogelijk ingevuld opsturen naar het secretariaat van de gilde.

Pointes d’arrêt

De Pointes d’Arrêt is het driemaandelijks tijdschrift van de Gentse Sint-Michielsgilde. In dit tijdschrift worden aankondigingen, resultaten, tornooiverslagen en allerlei artikels in verband met de werking van de gilde gepubliceerd. Als lid van de Sint-Michielsgilde wordt u verzocht om de Pointes d’Arrêt te lezen, zodat u op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van de sportvereniging waarvan u deel uit maakt.

Reglement van inwendige orde

Dit reglement bevat de elementaire gedragsregels die onze leden moeten respecteren. Het reglement is te raadplegen op het prikbord. Naast dit reglement vragen we van al onze leden ook dat de elementaire regels van goed gedrag, respect en beleefdheid nageleefd worden.

Schermmateriaal

Voor de beginnende schermers is er schermmateriaal ter beschikking. Hiervoor vraagt de gilde wel een jaarlijkse “gebruikersprijs”, zodat dit materiaal regelmatig kan gereinigd en hersteld worden indien nodig. Voor de aankoop van eigen materiaal raden we aan om contact te nemen met een wapenkapitein of schermmeester. Informatie voor beginnende schermers en aankoop van materiaal kan u ook vinden op de hoger vermelde “schermwiki”.

Ombudsman

Bij eventuele problemen kan de ombudsman geraadpleegd worden. Zijn naam en adres vindt u in de adreslijst.

Structuur van de Sint-Michielsgilde

De Sint-Michielsgilde is een V.Z.W. die bestuurd wordt door de Eed (Raad van bestuur). Aan het hoofd staat de Euverdeken (Voorzitter), bijgestaan door de Deken (Ondervoorzitter), de Schatbewaarder (Penningmeester) en de Griffier (Secretaris). Verder zijn er een aantal Proviseerders (Bestuursleden). In totaal maken een twintigtal mensen deel uit van de Eed.
Binnen de Eed is er een Directiecomité, het dagelijks bestuur van de vereniging.
In de Sint-Michielsgilde is er ook een sportcomité, waar de sportieve aspecten worden besproken, een oudercomité dat verantwoordelijk is voor de organisatie van extrasportieve activiteiten en feestelijkheden, een historisch comité dat zich bezighoudt met het patrimonium, het museum en de geschiedenis van onze gilde, en een sponsorcomité. Het organigram van de gilde is ook te raadplegen in de schermzaal.