Praktisch

Op deze pagina kan je alle praktische informatie vinden die je nodig hebt om je eerste stappen in de schermsport te zetten.

Communicatie naar de leden toe gebeurt in eerste instantie via de trainers en lesgevers, maar het secretariaat gebruikt regelmatig e-mail om dringende informatie door te sturen naar de leden.

Trainers en lesgevers

De Sint-Michielsgilde gelooft in het belang van een goed uitgebouwde basis schermtechniek, en is ervan overtuigd dat het schermen aanleren naast een sportieve ook een opvoedkundige verantwoordelijkheid draagt. Al onze lesgevers zijn gemotiveerde en goed opgeleide trainers, en zij staan garant voor een goede opleiding.

Schermseizoen

In de Sint-Michielsgilde loopt het schermseizoen van 1 september tot en met eind juni van het daaropvolgende jaar. Voor de Vlaamse Schermbond en de F.I.E. loopt het seizoen van 1 oktober tot en met 30 september.

Trainingsuren

De dagen en uren van de trainingen voor de verschillende groepen kan je op de website vinden. Bij het begin van een nieuw seizoen blijven de uren van kracht van het vorige seizoen, tenzij expliciet anders vermeld wordt. Eind september worden er evaluaties gemaakt en worden eventuele aanpassingen aan het trainingsschema bekendgemaakt.

Schermmateriaal

Voor de beginnende schermers is er schermmateriaal ter beschikking. Voor de aankoop van eigen materiaal raden we aan om contact te nemen met een wapenkapitein of schermmeester.

Wapens – wapenkapitein – website – wiki

In de schermsport bestaan er 3 verschillende wapens: floret, degen en sabel. Elk wapen heeft zijn karakteristieken, meer informatie hierover vindt u op de website van de Vlaamse schermbond.

Er zijn naast deze algemene website van de gilde ook nog 2 specifieke sites voor de wapens sabel en degen. Deze sites zijn te vinden op: https://sabel.confrerie.be/ (praktische informatie sabel) en www.schermwiki.be/degengent

Binnen de gilde is er voor elk wapen ook een wapenkapitein: dit is een ervaren schermer die nauw contact onderhoudt met de trainer, en die ook deelneemt aan de vergaderingen van het sportcomité. Hij/zij zorgt onder andere voor de inschrijving van de schermers voor nationale en internationale wedstrijden.

Lidgeld

Begin september stuurt de schatbewaarder naar alle bestaande leden een uitnodiging ter betaling van het lidgeld. Deze betaling moet binnen zijn ten laatste op 25 september. Tegen die tijd moeten ook de attesten van medische sportkeuring op het secretariaat van de gilde binnen zijn, zodat tegen 1 oktober, begin van het seizoen voor de VSB, de nieuwe schermlicenties kunnen aangevraagd worden. Geïnteresseerden kunnen in september enkele proeflessen volgen, alvorens zich als kandidaat lid aan te melden. Zij zullen eind september een brief ontvangen voor het lidgeld, samen met de formulieren “Medische Sportkeuring” en “Aansluitingsformulier Vlaamse Schermbond”. Zij moeten deze formulieren zo snel mogelijk ingevuld opsturen naar het secretariaat van de gilde.

Pointes d’arrêt

De Pointes d’Arrêt is het driemaandelijks tijdschrift van de Gentse Sint-Michielsgilde. In dit tijdschrift worden aankondigingen, resultaten, tornooiverslagen en allerlei artikels in verband met de werking van de gilde gepubliceerd. Als lid van de Sint-Michielsgilde wordt u verzocht om de Pointes d’Arrêt te lezen, zodat u op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van de sportvereniging waarvan u deel uit maakt.

Reglement van inwendige orde

Dit reglement bevat de elementaire gedragsregels die onze leden moeten respecteren. Het reglement is te raadplegen op het prikbord. Naast dit reglement vragen we van al onze leden ook dat de elementaire regels van goed gedrag, respect en beleefdheid nageleefd worden.